10.04.2018 - Kontrole gospodarki wodno-ściekowej w mieście

Tylko w tym miesiącu podczas przeprowadzonych szczegółowych kontroli posesji funkcjonariusze sekcji EKO ujawnili dwa nielegalne przypadki przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz 3 przypadki wypuszczania nieczystości ciekłych na tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody pitnej dla miasta Kielce. Ponadto dwukrotnie ujawniono korzystanie z „przydomowych podczyszczalni”  nie spełniających żadnych wymagań dopuszczających ich do użytku, a na funkcjonowanie których właściciele posesji nie uzyskali stosownych zezwoleń.

Ścieki z tych „podczyszczalni”  trafiały  więc bezpośrednio do gruntu. Protokoły z przebiegu kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną przekazane zostały do Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce oraz ze względu na możliwość skażenia ujęcia wody pitnej powiadomiono o tym Wodociągi Kieleckie. Od początku 2018 roku za pozbywanie się odpadów ciekłych w sposób niezgodny z ustawą ukaraliśmy mandatami karnymi 21 osób, w jednym przypadku sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Kielcach. Za te wykroczenia funkcjonariusze nie stosowali pouczeń.

Dodatkowe informacje