Karta Parkingowa osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach".

Karty parkingowe wydane na podstawie wcześniejszych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do
30 czerwca 2015roku.

Wzór nowej karty parkingowej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością jest określony
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

2 2 1

2 2 2