10.04.2018 - Kontrole gospodarki wodno-ściekowej w mieście

Tylko w tym miesiącu podczas przeprowadzonych szczegółowych kontroli posesji funkcjonariusze sekcji EKO ujawnili dwa nielegalne przypadki przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz 3 przypadki wypuszczania nieczystości ciekłych na tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody pitnej dla miasta Kielce. Ponadto dwukrotnie ujawniono korzystanie z „przydomowych podczyszczalni”  nie spełniających żadnych wymagań dopuszczających ich do użytku, a na funkcjonowanie których właściciele posesji nie uzyskali stosownych zezwoleń.

Czytaj więcej...

06.04.2018 - Wiosenne porządki

Zimą zmagamy się z trującym dymem, powstającym m.in. wskutek spalania w piecach śmieci lub ogrzewaniem domów niskiej jakości paliwami. Wiosna niesie ze sobą zjawiska wypalania traw, spalania w ogródkach pozostałości roślinnych, a wraz z nimi wszystkich niepotrzebnych na terenie nieruchomości odpadów.

Czytaj więcej...

13.02.2018 - W trosce o jakość powietrza

W niedzielę punktualnie o godz. 11 strażnicy miejscy zjawili się na ul. Północnej, obok Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, by mieszkańcom najbliższej okolicy zaprezentować dwie metody palenia w piecach. Jedną tradycyjną tzw. od dołu, czyli - rozniecamy ogień, na który sypiemy węgiel i drugą odwrotną tzw. odgórną - najpierw węgiel, na którym układamy i podpalamy rozpałkę. Już po kilku minutach zgromadzeni wokół kielczanie mogli się przekonać, jaki efekt uzyskujemy paląc taką samą ilością paliwa, lecz innymi metodami.

Czytaj więcej...

01.02.2018 - Śmieci wyrzucone na drogę

Pomimo, iż Kielcach można bezpłatnie i legalnie przekazać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „ODRZUTOWNIA” przy ul. Magazynowej, nadal zdarzają się przypadki pozbywania się ich w sposób niezgodny z prawem. Do zadań patroli EKO Straży Miejskiej należą w szczególności kontrole miejsc, w których może dochodzić do nielegalnego wysypywania śmieci, gromadzenia mas ziemnych, zanieczyszczania wód itp.

Czytaj więcej...

25.10.2017 - Strażnicy miejscy sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach

W związku z rozpoczęciem się sezonu grzewczego kieleccy strażnicy miejscy wznowili kontrole nieruchomości, sprawdzając m.in. czym mieszkańcy palą w przydomowych piecach. Funkcjonariusze, którzy przeprowadzają takie kontrole dysponują imiennymi upoważnieniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Kielce, na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Na ich podstawie są oni uprawnieni do:

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje