20.11.2019 - Zapytanie ofertowe na usługi sprzatania na terenie obiektów będących w zarządzaniu Strazy Miejskiej w Kielcach

  • Drukuj

Zamawiający: Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3 b .zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 1843), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zadania pn.:
na usługi sprzątania na terenie obiektów będących w zarządzaniu   Straży Miejskiej w Kielcach.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

2.Termin realizacji zamówienia:
od dnia 01.01. 2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

3.Kryteria oceny oferty:
Cena usługi za 1 m-c – 100%

4.Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2019 r. do godz. 15³º w Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce, pokój nr 14.

5. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w dniu 03.12.2019 r. o godz. 12. w Straży Miejskiej w Kielcach,   ul. Ogrodowa 3 b, 25-024 Kielce w pokój nr 4.

6. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – formularz oferty
2) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem –zapytanie ofertowe – Sprzątanie - Straż Miejska w Kielcach .
3) zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7.Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Krystyna Matuszewska.

8.Załączniki:

1) załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
2) załącznik Nr 2 - wykaz wykonanych usług sprzątania.
3) załącznik Nr 3 - wykaz środków czystości i sprzętu .
4) załącznik Nr 4 - oferta( formularz ofertowy).
5) załącznik Nr 5 - wzór umowy do akceptacji

Tel. konkt:41 3482934   


OPIS OFERTY 

                                                                                                                                                                                                             Kielce, dnia 20.11.2019 r.

 

I. Zamawiający:

 Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3b
25-024 Kielce
tel.: (41) 368-75-15 ; fax.: (41) 361-18-13
e-mail: sekretariat @strazmiejska.kielce.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych   (t. j. z 2019r.poz.1843).

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymywanie czystości pomieszczeń i placów w okresie trwania umowy poprzez wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń budynku administracyjnego, garażowo-techniczno-gospodarczego przy ul. Ogrodowej 3b, Monitoringu Wizyjnym, Sekcji Wykroczeń przy ul. Ściegiennego 8,koszenie trawy na terenie placów otaczających w/w obiekty będące w zarządzaniu Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3b
- Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.
- Rodzaj zamówienia – usługi

III. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.

IV. Zlecanie robót podwykonawcom

Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia wykonana była przez Wykonawcę.


V. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

W składaniu ofert mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.Posiadają niezbędną wiedzę i dysponują osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia.
Warunek ten spełniony będzie jeżeli Wykonawca:
- wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęciapostępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie wykonał, co najmniej trzy usługi sprzątania:
- w obiektach biurowych o pow. powyżej 700 m2(Załącznik Nr 2),
- na placach utwardzonych o powierzchni powyżej 1000m2 (Załącznik Nr 2).
2.Dysponują odpowiednim sprzętem mechanicznym do odśnieżania placu i sprzętem do sprzątania oraz środkami potrzebnymi do wykonania usługi utrzymania czystości wewnątrz pomieszczeń budynków i ich otoczeniu (Załącznik Nr 3).
3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – co najmniej na kwotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (cenie oferowanej).

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w Warunki   Wykonawca spełnił. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów,   a w przypadku ujawnienia podstaw do ich wykluczenia, Wykonawcy ci zostaną wykluczeni.

VII. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu

1.Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku Nr 4.
2.Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału   w postępowaniu i warunków Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
-Wykaz środków czystości i sprzętu, które będą zastosowane przy realizacji  zamówienia 
(Załącznik Nr 3).
3.Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że   Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (cenie oferowanej) – aktualna na dzień składania ofert.

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna, e-mail lub faks: (41) 361-18-13.
2.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

Straż Miejska w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce
tel.: (41) 3482935, fax.: (41) 361 18 13, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia należy kontaktować się:
w dni robocze w godz.8.00- 14.00.
- Krystyna Matuszewska tel.: (41) 348-29-35

X. Termin związania ofertą

1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

Wymogi formalne:
- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Do oferty winny być dołączone wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.            
- Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach muszą być
podpisane przez Wykonawcę.
- Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
- Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

Oferta może być złożona Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu (kopercie) z napisem:

       Oferta - Sprzątanie – Straż Miejska w Kielcach.
Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce
  

           Zmiana i wycofanie oferty   

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

XII. Miejsceoraz termin składania i otwarcia ofert.

w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce (pok. 14.)

2.Termin składania ofert upływa w dniu: 29.11. 2019 r. o godz. 15³º

XIII. Kryteria i sposób oceny ofert   

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, stanowiącym Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 4,
Załącznik Nr 5, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto/brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

cena usługi (za 1 miesiąc)  

XIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.
- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w
Załączniku Nr 5.
- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

ZAPYTANIE OFERTOWE - pobierz pdf.

OPIS OFERTY - pobierz pdf.