25.09.2017 - Zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Straży Miejskiej”

Znak KS/1/2017                                                                                                                                                   Kielce, dnia 22-09-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający- Straż Miejska w Kielcach, zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zadania pn.

„Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Straży Miejskiej” (zobacz).

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Straży Miejskiej przy ul. Ogrodowej nr 3b w Kielcach”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest zatwierdzona przez Zamawiającego „Koncepcja architektoniczna rozbudowy budynku Straży Miejskiej przy ul. Ogrodowej w Kielcach” stanowiąca Załącznik nr 2 do Zapytania oraz „Warunki usunięcia kolizji” stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania.

Zamawiający umożliwia dokonanie Wykonawcy wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zadania.

2.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.

Termin realizacji zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

3.Kryteria oceny oferty:

Cena – 100 %

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagania określone
w niniejszym Zapytaniu.

4.Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 października 2017 do godz. 1000 w Komendzie Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce, pokój nr 14 (Sekretariat) .

5. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 3 października 2017r. .o godz. 1100.w Komendzie Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3 b, 25-024 Kielce.

6. Sposób przygotowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze- formularz oferty,

2) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem- zapytanie ofertowe- zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Straży Miejskiej”.

3) zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,

4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Agnieszka Sarbian tel. 500-114-869

8. Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zapytania

2) Koncepcja architektoniczna rozbudowy budynku Straży Miejskiej przy ul. Ogrodowej w Kielcach – Załącznik nr 2 do Zapytania - Kosztorys   ( zdj.1  zdj.2  zdj.3  zdj.4  zdj.5  zdj.6  zdj.7  zdj.8  zdj.9 

3) Warunki usunięcia kolizji – Załącznik nr 3 do Zapytania ( zał.1    zał.2  zał.3 )

4) Formularz oferty – Załącznik nr 4 do Zapytania

5) Formularz cenowy – Załącznik nr 5 do Zapytania

6) Warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 do Zapytania

7) Wykaz osób – Załącznik nr 7 do Zapytania

8) Wykaz usług – Załącznik nr 8 do Zapytania

9) Projekt umowy – Załącznik nr 9 do Zapytania