Akty Prawne

  • Drukuj

Straż miejska (gminna) jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy przez Radę Gminy. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zasadniczym aktem prawnym regulującym działalność straży jest ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz.779 z późn. zm.).

Do zadań straży należy m.in. ochrona spokoju i porządku publicznego; kontrola ruchu drogowego; współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy; ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania; konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy; inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Nadzór nad działalnością straży sprawuje wójt, burmistrz (prezydent miasta), natomiast w zakresie wykonywania uprawnień, użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego i ewidencji sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji działającego w jego imieniu.