13.11.2017 - Ogłoszenie o wyniku naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Komenda Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce.

II. Stanowiska urzędnicze: aplikant (strażnik miejski) – 2 stanowiska.

III. Skład komisji przeprowadzającej nabór:
Przewodniczący Komisji: Władysław Kozieł – Komendant,
Członek Komisji: Wojciech Bafia – Zastępca Komendanta,
Członek Komisji: Andrzej Brzeziński – Kierownik Referatu,
Członek Komisji: Jarosław Sarek – Kierownik Referatu
Członek Komisji: Arkadiusz Starz – Instruktor Techniki i Taktyki Interwencji.

IV. Liczba nadesłanych ofert: 10, w tym spełniających wymagania formalne: 10

V. Zastosowane techniki i metody naboru:
1) Weryfikacja posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego pod kątem specyfiki pracy w straży,
2) Test wiedzy ogólnej z ustaw podanych w ogłoszeniu o naborze,
3) Test sprawnościowy,
4) Rozmowa kwalifikacyjna.

W dniu 09.11.2017 r. do I etapu naboru tj. testu wiedzy przystąpiło 5 osób (5 osób nie zgłosiło się). Minimalną liczbę prawidłowych odpowiedzi (17 z 30), wymaganą do zaliczenia testu (zgodnie z § 7 pkt 5 Załącznika do Zarządzenia nr 16/2017 Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Kielcach) uzyskały wszystkie osoby. Zostały one sklasyfikowane zgodnie z osiągniętymi wynikami. Za uzyskane w ten sposób miejsca zostały przyznane punkty, przy czym kandydat, który zajął pierwsze miejsce otrzymał największą liczbę punktów 10, a następni kolejno odpowiednio po jednym punkcie mniej.
Do II etapu naboru tj. testu sprawności fizycznej przystąpiło 5 osób. Test składał się z trzech konkurencji, w której przyznawana była odpowiednia ilość punktów, w zależności od uzyskanego wyniku (tabela wyników była do wglądu). O końcowym wyniku testu sprawnościowego decydowała jak najwyższa liczba punktów zsumowanych ze wszystkich konkurencji.
Test ukończyło 5 osób. Po zsumowaniu liczby punktów z obu etapów naboru, 4 kandydatów uzyskało przynajmniej 15 punktów, co jest minimalną liczbą punktów wymaganą do zakwalifikowania się do rozmowy kwalifikacyjnej (zgodnie z § 6 pkt 5 załącznika do ww. zarządzenia). Osoby te przeszły do ostatniego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
Podczas rozmowy każdy z kandydatów odpowiadał na 20 pytań, które były punktowane odpowiednio do poziomu odpowiedzi. Po zsumowaniu punktów uzyskanych we wszystkich etapach naboru największą ich ilość uzyskali:
1. Michał Wesołowski
2. Paweł Kasztan
3. Anna Karasińska.

Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Panów Michała Wesołowskiego i Pawła Kasztana.