05.01.2018 - Straż Miejska w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze

 Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3 b, 25-024 Kielce
w dniu 05.01.2018 roku
         ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
Referent w Sekcji Monitoringu Wizyjnego
  (Nr ref. 1-I-2018)

 Dane dotyczące zatrudnienia

Wymiar etatu:   cały etat
Liczba wolnych etatów: 2
Rodzaj umowy: 
umowa o pracę

Warunki pracy:  

 • praca wg grafiku,
 • praca zmianowa (8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin
  w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia),
 • umowa na czas określony,
 • wynagrodzenie zasadnicze 2500 zł. brutto, dodatek za staż pracy, dopłaty do godzin nocnych, uznaniowe nagrody.

Wymagania konieczne

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe),
 6. znajomość wymaganych podstawowych przepisów na stanowisku, tj. ustaw: o ochronie danych osobowych, o Strażach Gminnych (Miejskich), Kodeks Wykroczeń i Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o pracownikach samorządowych,
 7. dyspozycyjność,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagania dodatkowe

 1. dyspozycyjność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odporność na stres,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 6. obsługa komputera (pakiet Microsoft Office).

Główne obowiązki

 1. obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu urządzeń monitoringu wizyjnego obrazu zdarzeń
  w miejscach publicznych w celu utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. przekazywanie informacji służbom dyżurnym Policji, Straży Miejskiej bądź innym odpowiednim instytucjom o zaistnieniu przestępstwa, wykroczenia lub innej sytuacji mogącej mieć wpływ na zakłócenie spokoju i porządku publicznego,
 3. dokumentowanie przebiegu pracy na stanowisku oglądowym monitoringu wizyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
2) list motywacyjny i życiorys,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego.*,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii*,
8) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.*,
9) oświadczenie kandydata o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym*.

*druki kwestionariusza w załączniku pdf. i oświadczenia w załączniku pdf. lub do pobrania w kadrach Straży Miejskiej w Kielcach. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w kadrach Straży Miejskiej w Kielcach lub przesyłać do dnia 19.01.2018 roku, pod adres: Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce. Oferty niekompletne, dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne są niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 348 29 26. W miesiącu grudzień 2017 r. wskaźnik zatrudnienia
w Straży Miejskiej w Kielcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wyniósł 6%.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

1. Test kwalifikacyjny (wiedzy) składający się z 30 pytań obejmujący tematykę z niżej wymienionych ustaw:
- Kodeks wykroczeń,

- Kodeks karny,

- Bezpieczeństwo imprez masowych,

- Straże Gminne (miejskie),

- Ochrona danych osobowych,

- Pracownicy samorządowi,

- Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Rozmowa kwalifikacyjna. 

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia testów zostanie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Kielcach (www.strazmiejska.kielce.pl).