02.08.2018 - Straż Miejska w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w służbie BHP

Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3 b, 25-024 Kielce
w dniu 02.08.2018 roku
         ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w służbie BHP

(Nr ref. 5-VIII-2018)

Dane dotyczące zatrudnienia

Wymiar etatu:   1/4 etatu

Rodzaj umowy:  umowa o pracę

Warunki pracy:

- praca na umowę o pracę,

- naturalne i sztuczne oświetlenie,

- praca przy obsłudze monitora ekranowego,

- praca związana z przemieszczaniem się, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji,

- umowa na czas określony,

- wynagrodzenie zasadnicze 1000 zł. brutto, dodatek za staż pracy,

- uznaniowe nagrody.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

- posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej trzyletniego stażu pracy w służbie BHP lub wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dodatkowe:

- trzyletni staż wykonywania zadań służby BHP,

- aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników służby BHP,

- umiejętność obsługi programów MS Word i MS Excel na poziomie co najmniejpodstawowym,

- umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym,

- samodzielność, dyspozycyjność, zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy, staranność.

 Zakres obowiązków:

Wykonywanie zadań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
2) list motywacyjny i życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii*,
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe*,
8) oświadczenie kandydata o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym*.

 *druki kwestionariusza w załączniku pdf. , oświadczenia w załączniku pdf. i klauzuli informacyjnej dla kandydatów na pracowników w załączniku pdf. lub do pobrania w kadrach Straży Miejskiej w Kielcach. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w kadrach SM lub przesyłać do dnia 23.08.2018 roku pod adres: Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce. Oferty niekompletne, dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne są niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 348 29 26.

W miesiącu lipiec 2018 r. wskaźnik zatrudnienia w Straży Miejskiej w Kielcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wyniósł 6%.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

1. Test kwalifikacyjny (wiedzy).
2. Rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia testu zostanie umieszczona na stronie               internetowej Straży Miejskiej w Kielcach.