Straż Miejska w Kielcach w dniu 11.12.2018 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Aplikant

Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3 b, 25-024 Kielce
w dniu 11.12.2018 roku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Aplikant (strażnik miejski)


  (Nr ref. 10-XII-2018)

Dane dotyczące zatrudnienia

Wymiar etatu: cały etat
Liczba wolnych etatów:
3
Rodzaj umowy:
umowa o pracę
Warunki pracy:  

  • praca wg grafiku,
  • praca zmianowa (8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia), w tym praca w terenie, patrole piesze, zmotoryzowane,
  • umowa na czas określony,
  • wynagrodzenie zasadnicze 2700 zł. brutto, dodatek za staż pracy, dopłaty do godzin nocnych, uznaniowe nagrody.

Wymagania konieczne

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) ukończenie 21 lat,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
9) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagania dodatkowe

1) dyspozycyjność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) odporność na stres,
4) wysoka kultura osobista,
5) odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
6) prawo jazdy, obsługa komputera (pakiet Microsoft Office).

Główne obowiązki aplikanta (strażnika)

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
2) list motywacyjny i życiorys,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii*,
6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.*,
7) oświadczenie kandydata o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym*.

 *druki kwestionariusza w załączniku pdf. , oświadczenia w załączniku pdf. i klauzuli informacyjnej dla kandydatów na pracowników w załączniku pdf. lub do pobrania w kadrach Straży Miejskiej w Kielcach.

Wymagane dokumenty należy złożyć w kadrach SM lub przesyłać do dnia 31.12.2018 roku, pod adres: Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce. Oferty niekompletne, dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne są niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 348 29 26.
W miesiącu listopad 2018 r. wskaźnik zatrudnienia w Straży Miejskiej w Kielcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wyniósł 6%.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

1. Test kwalifikacyjny (wiedzy) składający się z 30 pytań obejmujący tematykę z niżej wymienionych ustaw:
- Kodeks wykroczeń,
- Bezpieczeństwo imprez masowych,
- Straże Gminne (miejskie),
- Ochrona danych osobowych,
- Pracownicy samorządowi,
- Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Test sprawności fizycznej:

a) Konkurencja nr 1 „Przenoszenie piłki lekarskiej nad głową" - opis wykonania próby:
Elementem testu jest wykonanie w jak najkrótszym czasie 15 pełnych cykli przenoszenia piłki lekarskiej o wadze 3 kg, trzymanej oburącz za głową. Piłka na zmianę dotyka materaca i drabinek, nogi zaczepione są pod szczeblem drabinki.

b) Konkurencja nr 2 „Bieg wahadłowy na dystansie 10x5 metrów ze zmianą kierunku biegu" - opis wykonania próby:
Kandydat wykonuje bieg po wyznaczonym torze pomiędzy tyczkami. O jakości wykonania ćwiczenia decyduje czas biegu.

c) Konkurencja nr 3 „Test wytrzymałościowy techniką harwardzką" - opis wykonania próby:
Stopień lub ławeczka gimnastyczna o wysokości 30 cm jest przystawiona do ściany, kandydat staje przed stopniem (ławeczką), opierając dłonie o ścianę na wysokości barków, na komendę „ćwicz" kandydat rozpoczyna test wstępując (wbiegając) na stopień techniką harwardzką, instruktor nadzorujący test rozpoczyna liczenie wejść i zejść. Gdy dobiegnie 180 sekunda pracy, pada komenda „stop", kandydat przerywa próbę. Komisja rejestruje całkowitą liczbę cykli. Warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w testach.

3. Rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia testów, zostanie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Kielcach.