Zadania SM

  • Drukuj

  Do zadań straży należy w szczególności:

  1)   ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
        o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13), 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie
        ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz
        innych miejscowych zagrożeń,
  4)   zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim
        zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia    
        właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

  5)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  6)   współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  7)   doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem
        swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu
        lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  8)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach
        mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała-
        nie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  9)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.