Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Pogarszający się stan powietrza w Kielcach

W związku z pogarszającym się nieustannie stanem powietrza w Kielcach oraz informacjami, że przekroczone zostały wszelkie normy dotyczące pyłów zawieszonych, kieleccy Strażnicy Miejscy prowadzą regularne kontrole dotyczących nadmiernego zadymiania i możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

W ostatnich dniach, kontrole wykonywane z użyciem DRONA ujawniły kilka przypadków całkowitego lekceważenia obowiązujących przepisów prawa oraz narażanie zdrowia mieszkańców. Właściciele kontrolowanych posesji w sposób nielegalny i całkowicie naganny pozbywali się plastikowych i gumowych odpadów oraz pianek uszczelniających i innych, które pojawiły się podczas prowadzonych budów.

Strażnicy ujawnili również spalanie odpadów powstających przy produkcji mebli czy okien oraz folie, butelki PET a nawet opakowania po konserwach czy napojach.
Osoby spalające odpady na terenie naszego miasta zostały ukarane wysokimi mandatami karnymi.

Coraz częściej okazuje się, że za stan fatalny stan powietrza w Kielcach odpowiadają również mieszkańcy okolicznych miejscowości. O wszystkich tego rodzaju nieprawidłowościach ujawnionych podczas kontroli powiadamiane są służby dyżurne Policji.

Nikogo nie trzeba przekonywać, zespalanie odpadów w nieprzystosowanych do tego celu kotłowniach domowych stanowi poważne zagrożenie zarówno dla środowiska i zdrowia człowieka. Nieodpowiednie , zbyt niskie temperatury spalania, jakie mogą osiągnąć tego typu kotłownie powodują, że w trakcie spalania do atmosfery emitowane są związki chemiczne, mające negatywny wpływ na układ oddechowy, odpornościowy a także nerwowy. Z kominów, oprócz pyłów zawieszonych, przyczyniających się do powstawania SMOGU wydostają się również inne zanieczyszczenia, m.in. dioksyny, furany, organiczne związki azotu oraz chloru, pyły zawierające metale ciężkie, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz inne.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (PW - 2021)

Szukaj