25.10.2017 - Strażnicy miejscy sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach

W związku z rozpoczęciem się sezonu grzewczego kieleccy strażnicy miejscy wznowili kontrole nieruchomości, sprawdzając m.in. czym mieszkańcy palą w przydomowych piecach. Funkcjonariusze, którzy przeprowadzają takie kontrole dysponują imiennymi upoważnieniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Kielce, na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Na ich podstawie są oni uprawnieni do:

  1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
  2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych
  3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego
  4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

W pierwszej kolejności kontrolowane są dzielnice miasta, w których w ubiegłych latach najczęściej stwierdzano spalanie odpadów lub z których najczęściej wpływały zgłoszenia dotyczące zadymiania okolicy. Strażnicy sprawdzają zarówno prywatne posesje, jak i nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza. Kontroli takiej podlegają nie tylko same paleniska, ale również miejsca, gdzie gromadzone są materiały przygotowane do spalenia. Z doświadczenia wiemy, że składowane w pomieszczeniu grzewczym stare meble czy inne odpady poprodukcyjne niejednokrotnie są używane jako materiał do spalania w piecach. Kontroli podlegają również Rodzinne Ogrody Działkowe, na terenie których często dochodzi do dużego zadymienia, wskutek niedozwolonego spalania pozostałości roślinnych i innych odpadów. Uzupełnieniem planowych i interwencyjnych kontroli są działania edukacyjne, polegające na rozdawaniu ulotek i informowaniu osób o możliwości bezpłatnego przekazywania odpadów do utworzonej w tym celu ODRZUTOWNI przy ul. Magazynowej. Zdarzało się bowiem, iż niektórzy w wyniku wieloletniego przyzwyczajenia lub niewiedzy, wrzucali odpady, zamiast do pojemników na odpady do ogniska lub pieca.  Od 1 września br. strażnicy miejscy przeprowadzili 44 kontrole pod kątem spalania śmieci. W 14 przypadkach potwierdzono spalanie odpadów: nałożono 13 mandatów karnych, w jednym przypadku sporządzony został wniosek o ukaranie do Sądu, a 14 osób zostało pouczonych.

Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, strażnicy miejscy będą prowadzili akcję edukacyjną – „Jak ekonomicznie i ekologicznie należy palić w piecu”. W związku z tym zapraszamy mieszkańców naszego miasta do typowania miejsc, gdzie takie pokazy mogłyby się odbyć. Swoje propozycje i sugestie można zgłaszać do Kierownika Sekcji Ekologii i Statystyki Adama Kałuży pod nr tel. 41/348-29-22.

Dodatkowe informacje