Patrol EKO

Do priorytetowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej w Kielcach patroli ekologicznych należy kontrola stanu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach miasta, kontrola gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, stanu ochrony środowiska, przyrody itp. Strażnicy podejmują w tym kierunku liczne skutkowe działania, na bieżąco analizując potrzebę interwencji w przypadku naruszenia norm prawnych wynikających z braku wypełniania ustawowych obowiązków ze strony właścicieli nieruchomości prywatnych, administratorów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zakładów i przypisanych własności dla Gminy Kielce bądź Skarbu Państwa. Bieżące własne kontrole, interwencje zlecane przez mieszkańców pozwalają poznać specyfikę dzielnic i określić nasz sposób działania w rozwiązywaniu pojawiających się problemów z zakresu ochrony środowiska.


W związku z wprowadzonym nowym systemem gospodarki odpadami, gdzie fundamentalną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów stało się, że gminy stały się właścicielem odpadów i zobowiązane zostały do ich odbioru, transportu i zagospodarowania strażnicy patroli ekologicznych „rozszerzyli” zakres swojego działania charakteryzujący się kompleksowością kontroli stanu sanitarno - porządkowego nieruchomości i prowadzoną na nich gospodarką odpadami. Celem kontroli nieruchomości (prywatnych, wspólnotowych, gminnych) jest sprawdzenie, czy należycie są wykonywane obowiązki wynikające z treści obowiązujących ustaw oraz prawa miejscowego.

W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy będą zwracać szczególną uwagę na postępowanie z wytworzonymi odpadami i nieczystościami. Sprawdzeniu podlega więc posiadanie dokumentu zadeklarowanej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (deklaracja) i karty nieruchomości złożonej przez właścicieli i zarządców nieruchomości do Urzędu Miasta Kielce. Kontrolą objęte zostanie posiadanie umów bądź rachunków na wywóz nieczystości płynnych (nieruchomości nieskanalizowane). Ponadto strażnicy w trakcie prowadzonych czynności zwrócą uwagę m.in. na:

• czystość nieruchomości,

czystości chodników (zaleganie błota, liści, śniegu) przylegających do granic nieruchomości,

stan porządkowania miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymania tych miejsc w należytym

stanie sanitarnym,

ilość osób zamieszkujących nieruchomość,

właściwą segregację odpadów w przypadku zadeklarowania takiego sposobu gromadzenia odpadów,

sposób utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.


Szczegółową kontrolą zostaną objęte miejsca, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci i pozbywania się odpadów, gromadzenia mas ziemnych, zanieczyszczanie wód celem ograniczenia takiego procederu. W kwestiach tych będziemy ściśle współpracować z Wydziałem Środowiska i Wydziałem Zarządzania Usługami Komunalnymi Urzędu Miasta Kielce i podmiotami, które w gestii swoich kompetencji odpowiedzialne są za stan utrzymania czystości i porządku w Kielcach.

Na pewno są i będą się pojawiać jeszcze takie miejsca jak brudne podwórka, zanieczyszczone pasy drogowe, zaśmiecone place zabaw i tereny zielone, porzucone odpady w miejscach zadrzewionych i lasach, które wymagają podjęcia czynności z naszej strony. Dlatego nie możemy przechodzić obok nich obojętnie. Mając to na uwadze zwracamy sięz prośbą do mieszkańców Kielc, aby przekazywali informacje dotyczące nieprawidłowości w utrzymywaniu porządków i telefonicznie zgłaszali potrzebę interwencji patroli EKO dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego Straży Miejskiej - 986 .

 

Segregacja odpadów - właściwe postępowanie z odpadami i ich segregacja

 

Do selektywnego zbierania odpadów przeznaczone są pojemniki odpowiednio oznakowane zgodnie z wytycznymi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce. Pojemniki posiadają opis na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone oraz instrukcję jakie odpady należy wrzucać do danego pojemnika. 

Ustala się następujące oznaczenia pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych:

1) dla zmieszanych odpadów komunalnych kolor pojemnika lub worka powinien być stosowany, z wyłączeniem kolorów: żółtego, czerwonego i zielonego,
2) dla papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych należy stosować pojemnik lub worek w kolorze żółtym,
3) dla szkła stosować pojemnik lub worek w kolorze zielonym,
4) dla odpadów zielonych należy stosować worek w kolorze brązowym.

 

Przy braku opisu kierujemy się następującymi zasadami:

 

 


Wrzucane do pojemnika odpady powinny być czyste, bez pozostałości jedzenia, kartony poskładane,  a butelki plastikowe i puszki zgniecione, butelki z opróżnionymi płynami.