Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Dla posiadaczy psów

 I. WSTĘP

Przyjemność wynikająca z posiadania czworonożnego przyjaciela nie może stanowić utrudnienia dla innych. Przestrzegaj zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, bo nigdy nie wiesz jak zachowa się twoje zwierzę puszczone luzem.

W sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt należy zwracać się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach przy ul. Ściegiennego 203 tel. 41 361 – 67 – 24 lub do dyżurnego SM – tel. oraz 986.

II. AKTY PRAWNE OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

 • Ustawa z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (Dz.U.2017.1289 tj),
 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt - (Dz.U.2017.1840 tj),
 • Ustawa z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – (Dz.U.2017.1855 tj)
 • Ustawa z dnia 13.10.1995r. prawo łowieckie - (Dz.U. 2017.1295 tj),
 • Ustawa z dnia 20.05.1971r. kodeks wykroczeń - (Dz.U.2015.1094 tj),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne” z dnia 28.04.2003 roku. (Dz.U.2003.77.687 tj),
 • Uchwała Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19.03.2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce.

Odrębne szczegółowe przepisy dotyczą psów - przewodników osób niepełnosprawnych

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, wymaga więc humanitarnego traktowania. Prawo zabrania zabijania, znęcania się, bicia i drażnienia zwierząt. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie zwierząt w sposób nie zapewniający im odpowiednich warunków sanitarnych i swobody ruchu (używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów). Należy zapewnić im ochronę przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi. Obowiązkiem właścicieli jest zapewnienie zwierzęciu odpowiedniej karmy i dostępu do wody oraz dostępu do światła dziennego. 

III. DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA PSA NALEŻY:

 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
 2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
 3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
 • prowadzenia zwierząt na uwięzi (w miejscach mało zatłoczonych, za wyjątkiem psów rasy określonej przepisami za agresywną, dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem),
 • nałożenia kagańca psom ras uznawanych za agresywne zagrażającym otoczeniu,
 • nie wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników, na tereny: placów zabaw i piaskownic dla dzieci, kąpielisk i boisk szkolnych, zieleni i sportowe zarządzane przez następujące jednostki organizacyjne miasta: szkoły, przedszkola, żłobki, placówki wychowawcze, placówki kultury, urzędy, budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej,
 • należytego zabezpieczenia nieruchomości, tak aby przebywające w niej zwierzęta nie mogły się z niej wydostać,
 • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 
   

DO WŁAŚCICIELA PSA

Należy mieć świadomość, że Twój pupil może być agresywny. Wynikać to może zarówno z jego natury, jak też ze złego traktowania go. Nie każdy obcuje z psem na co dzień i wie jak się zachować.

IV. WYKAZ RAS PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE:

  1. amerykański pit bull terrier,                                     
  2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),            
  3. buldog amerykański,                                                
  4. dog argentyński,                                                      
  5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),               
  6. tosa inu,
  7. rottweiler,
  8. akbash dog,
  9. anatolian karabash,
10. moskiewski stróżujący,
11. owczarek kaukaski.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO - ADMINISTRACYJNA.

 1. Art 10 ust 2a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku ww związku z § 8 Uchwały Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19.03.2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce – Kto nie wykonuje obowiązków określonych w art 4 cyt. wyżej ustawy podlega karze grzywny.
 2. Art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt - Kto zabija, uśmierca zwierzę albo znęca się nad nim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 3. Art. 37a ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt - Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny.
 4. Art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.
 5. Art. 10 ustawy z dnia 13.10.1995r. prawo łowieckie - Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
 6. Art. 77§1 kw - Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, karze grzywny do 1000 zł albo karzeknagany,
  §2 - Kto dopuszcza się czynu określonego w §1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
 7. Art. 78 kw - Kto przez drażnienie lub płoszenie dopuszcza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany.
 8. Art. 108 kw - Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
 9. Art. 144§1 kw - Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
 10. Art. 166 kw - Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.                                                                                           

Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa na drodze cywilno-prawnej.

 

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj