Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Statut

UCHWAŁA NR LI/1217/2010
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 24 CZERWCA 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Kielcach.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Straży Miejskiej w Kielcach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3

Traci moc uchwała Nr LXIV/1194/2006 Rady Miasta w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Kielcach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kielcach
Krzysztof SłońU Z A S A D N I E N I E


W związku ze zmianami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) nastąpiła konieczność dostosowania zapisów w Statucie Straży Miejskiej w Kielcach do w/w ustaw.
Wprowadzone zmiany nie powodują skutków prawnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych.


Załącznik do Uchwały Nr ………..
Rady Miasta Kielce
z dnia ………………..


STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ W KIELCACH

§ 1

Straż Miejska w Kielcach, zwana dalej Strażą działa na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 1/91 z dnia 14 lutego 1991 r. w sprawie powołania Straży Miejskiej w Kielcach oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Straż jest jednostką organizacyjną Miasta Kielce działającą na prawach jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Siedzibą i obszarem działania Straży jest Miasto Kielce.
3. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje:
   1) Prezydent Miasta Kielce oraz
   2) Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

§ 3

1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
2. Do zadań Straży należy w szczególności:
   1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
   2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

§ 4

1. Strażą kieruje Komendant i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
2. Komendanta Straży zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Kielce.
3. Komendant zarządza Strażą i reprezentuje Straż na zewnątrz.

§ 5

Szczegółowy zakres działania Straży, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadawany w drodze odrębnej uchwały przez Radę Miasta Kielce.

§ 6

1. Straż prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą działania Straży jest roczny plan finansowy Straży.
3. Straż realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy.
4. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 7

1. Straż jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant Straży.
2. Regulamin pracy strażników i pracowników Straży wprowadza Komendant Straży.

§ 8

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miasta Kielce.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj