Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Statut

STATUT
STRAŻY MIEJSKIEJ W KIELCACH


ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Ilekroć w Statucie jest mowa o:
Straży - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Kielcach,
Komendancie - należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach,
Statucie - należy przez to rozumieć Statut Straży Miejskiej w Kielcach,
Komendzie - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Straży Miejskiej, przy pomocy, której Komendant wykonuje swoje zadania,
Strażnikach - należy przez to rozumieć pracowników Straży Miejskiej w Kielcach wykonujących swoje zadania związane z ochroną porządku publicznego,
Pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników cywilnych Straży Miejskiej w Kielcach.


§2

1. Straż Miejska w Kielcach, zwana dalej „Strażą" jest umundurowaną formacją utworzoną na podstawie Zarządzenia Nr 1/91 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 1utego 1991 roku.
2. Straż jest jednostką organizacyjną miasta Kielce prowadzoną w formie jednostki budżetowej.


§3

Podstawa działania Straży jest w szczególności:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249. poz. 2104),
3) ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.),
5) niniejszy statut.

§4

1. Terenem działania Straży jest obszar zawarty w granicach administracyjnych miasta Kielce.
2. Siedziba Straży mieści się w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3B.
3. Straż Miejska może na podstawie porozumienia między gminami objąć zasięgiem działania obszar terytorialny gminy sąsiadującej.

 
§5 


1. Straż używa pieczęci:
1) okrągłej zawierającej pośrodku herb miasta Kielce, a w otoku napis Straż Miejska w Kielcach.
2) prostokątnej o treści: Komenda Straży Miejskiej w Kielcach 25-025 Kielce, ul. Ogrodowa 3 B.

 

§6


Nadzór nad działalnością Straży sprawuje:
1) w zakresie wykonawczym Prezydent Miasta Kielce,
2) w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

§7 


Działalność Straży finansowana jest z budżetu Miasta Kielce.

 

ROZDZIAŁ 2
ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA STRAŻY

 

§8


1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
2. Realizując zadania, o których mowa w ust. l. strażnicy wykonują wyłącznie czynności administracyjno - porządkowe oraz niezbędne czynności mające na celu fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

 

§9


l. Do zadań Straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

§ 10


l. Strażnicy wykonując zadania o których mowa w § 4 i 5 ma prawo do:
1) udzielania pouczeń,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie,
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
7} wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
10) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

§ 11


1. W razie nie podporządkowania się obywatela poleceniom wydanym na podstawie prawa, strażnicy mają prawo stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:
1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
2) kajdanki,
3) pałki obronne wielofunkcyjne,
4) psy obronne,
5) paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718),
6) ręczne miotacze gazu.
2. Strażnik może stosować jedynie środki, o których mowa w ust. 1, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.
3. Środki, o których mowa w ust. l, powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

 

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA STRAŻY


§ 12


1. Strażą kieruje Komendant, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
2. Komendanta powołuje i odwołuje Prezydent miasta Kielce.
3. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.

4. W skład Komendy Straży wchodzą:
- Sekcja Działań Prewencyjnych,
- Sekcja Zagadnień Drogowych i Statystyk,
- Dyżurni KSM i Monitoringu,
- Posterunek Straży Miejskiej,
- Sekcja Finansowo-Administracyjna,
- Sekcja Kadrowo-Prawna.


§ 13


1. Komendant Straży pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w niej osób.
2. Zasady wynagradzania strażników i pracowników Straży określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) z dnia 02.08.2005 roku i Instrukcją wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Kielcach wprowadzona Zarządzeniem z dnia 23.I1.2005 roku.


§14


1. Strukturę organizacyjną Straży oraz zasady działania jednostki określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony w życie Uchwałą Nr XLII/832/05 Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 12 maja 2005 roku.
2. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania określa Komendant.

 

ROZDZIAŁ 4
MAJĄTEK I FINANSE§15


Straż prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

§16


Komendant Straży zaciąga zobowiązania i dokonuje czynności prawnych na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce.

 

§17


Organ tworzący z chwilą uruchomienia jednostki budżetowej Straży wyposażył ją w majątek w postaci środków trwałych i obrotowych.

 

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (PW - 2021)

Szukaj