Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Jak nie narazić się na mandat

Płacenie mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie nie należy do przyjemności !!! Każdy kierowca wie, że znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu nie jest łatwą sprawą w mieście, ale nie zwalnia go to z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Straż Miejska w Kielcach na podstawie przeprowadzonych analiz i rozmów z kierowcami w trakcie podejmowanych interwencji stwierdza, że większość kierowców nie uaktualnia swojej wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego, a o wprowadzanych zmianach dowiaduje się najczęściej po złamaniu danego przepisu już w czasie interwencji strażnika. Poniżej wskazujemy miejsca i przedstawiamy opisy najczęściej popełnianych wykroczeń na kieleckich ulicach wynikających m.in. z niewiedzy kierowców, po przeczytaniu których możemy uniknąć mandatu.

Co oznaczają te znaki?

STREFA ZAMIESZKANIA

Te znaki w centrum Kielc to zmora wjeżdżających tam kierowców, 8 na 10 z nich nie wie, co oznaczają. Dla chcących zaparkować pojazd w tej strefie to informacja, że postój jest tam dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych, np. zatokach postojowych, miejscach oznakowanych znakiem D -18 - parking.

Niestosowanie się do tego przepisu oznacza popełnienie wykroczenia z art. 97 kw i otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora tj. w wys. 100zł. plus 1 pkt karny. Również parkowanie tuż za znakiem na tzw. dostawkę, stanowi o niestosowaniu się do postanowień. Miejsca, gdzie można spodziewać się mandatu to ulice m.in. Mała, Duża, Hipoteczna, Rynek, Ewangelicka, Piotrkowska, Orla.

 ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ, ZAKAZ POSTOJU 

Niestosowanie się do znaków B-36 i B-35 jest najczęstszą przyczyną otrzymania mandatu karnego od strażnika w Kielcach. Ok. 80% kontrolowanych kierowców ma dylemat czy widząc znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” mogą parkować na chodniku czy nie!!! Do 2002 roku, jeśli stał znak bez adnotacji „dotyczy chodnika” to parkowanie na chodniku było dozwolone. Od 2002 roku na chodniku wolno parkować tylko wówczas, jeśli pod znakiem jest adnotacja „nie dotyczy chodnika”. Należy również pamiętać o przepisie określającym pozostawienie minimum 1,5m przejścia dla pieszych na chodniku, i dalszym zapisie, że jeśli ta szerokość jest nie wystarczająca i zaparkowany pojazd utrudnia płynność ruchu pieszych to parkowanie jest zabronione!!! A tej części przepisu już większość kierowców nie pamięta!!!. Niestosowanie się do tych znaków i przepisu oznacza popełnienie wykroczenia z art. 92 lub 97 kw i otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora tj. w wys. 100zł. plus 1 pkt karny. Należy też pamiętać, że jeżeli pod znakiem B-36 znajduje się tabliczka T-24 (tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela)

to pojazd zostanie odholowany obligatoryjnie na parking strzeżony!!! A to dodatkowy kłopot i koszt odholowania w wys. do 330zł!!! Tej przykrości kierowcy w Kielcach mogą doświadczyć na pewno m.in. na ulicy Św. Leonarda (wyjazd karetek z Pogotowia Ratunkowego), pętli autobusowej na ul. Kolberga  (przed Biurem Pracy), przystanku MPK przy ul.Żeromskiego 36 czy dojeździe do placu targowego na ul. Wróblewskiego.

PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

Najwięcej przypadków parkowania na przystankach komunikacji miejskiej w Kielcach ma miejsce na ul. Żeromskiego 36. Jest to przystanek notorycznie zastawiany zaparkowanymi pojazdami, co powoduje brak możliwości wjechania w zatokę autobusom miejskim i bezpieczne wysadzenie i zabranie pasażerów!!! I tu kierowców spotyka przykra niespodzianka - pojazd nieprawidłowo zaparkowany zostaje odholowany na parking strzeżony przy ul. Sikorskiego 9, czyli na obrzeża miasta. Koszt odholowania to 330zł plus otrzymanie mandatu karnego w wys. 100zł i 1 pkt. karnego. WARTO? CHYBA NIE!!! Podobna sytuacja ma miejsce na pętli MPK na ul Kolberga!!! W poszukiwaniu darmowych miejsc parkingowych kierowcy nie zwracają też uwagi na istniejący przystanek dla autokarów turystycznych na Placu Niepodległości i notorycznie go zastawiają, mimo że jest on wyraźnie oznakowany. Efekt - praktycznie codziennie niezbędna jest tam interwencja patroli SM!!! Przypominamy, na przystankach obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymania i postoju pojazdów!!!

 ZAKAZ RUCHU W OBU KIERUNKACH

Ten znak kierowcy w Kielcach lekceważą najczęściej na ul. Paderewskiego, kiedy przecinają ul. Sienkiewicza. To w tym miejscu za niestosowanie się do tego znaku strażnicy wystawiają najwięcej mandatów karnych. Wynika to z faktu, że ulica przecina deptak i często piesi muszą uciekać przed jadącymi pojazdami, choć te nie powinny tamtędy przejeżdżać! W ujawnianiu popełnianych wykroczeń w tym miejscu strażnikom pomaga monitoring miejski. Kierowcy muszą zdawać sobie sprawę, że mimo braku w tym rejonie w danym momencie patrolu ich przejazd będzie zarejestrowany a wykroczenie rozliczone. Za wykroczenie to grozi otrzymanie mandatu do 500 zł. i 5 pkt. karnych. Pięć takich przejazdów w ciągu roku, licząc od pierwszego przejechania, skutkuje utratą prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, o czym chcemy przypomnieć kierowcom!!! Mandaty karne za niestosowanie się do powyższego znaku kierowcy często też otrzymują m.in. na ulicach Silnicznej, Zagórskiej, Św. Leonarda, Małej, Placu Konstytucji 3-go Maja, Rynku, Sienkiewicza.

MIEJSCE PARKINGOWE DLA INWALIDÓW

Znak D-18a (parking - miejsce zastrzeżone) z tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej) oraz znak poziomy P- 24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) lub P- 20 (koperta)

to wzorcowe oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Niestety wielu kierowców zapomina się lub udaje, że nie zauważyło oznakowania i parkuje na tych miejscach mimo braku uprawnień do parkowania na takim miejscu. Obowiązkowe jest również wystawienie w miejscu widocznym za szybą karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej uprawniającej do parkowania na powyższym miejscu!!!

KARTA PARKINGOWA

Przy jej braku pojazd zostanie automatycznie odholowany, tak stanowią obecnie obowiązujące przepisy!!! Cena takiej lekkomyślności to koszt odholowania plus mandat karny wg taryfikatora. Za parkowanie na „kopercie" lub w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej - 500 zł. za  posługiwanie się kartą przez nieuprawnioną osobę grozi mandat w wysokości 300 zł. Łącznie to czasem więcej niż niejedna emerytura czy renta a mimo to wielu kierowców doświadcza tej przykrej sytuacji wyłącznie na własne życzenie!!!

 
O TYM POSIADACZ KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUSI WIEDZIEĆ!!!

Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej, jak również pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, mogą nie stosować się do następujących znaków - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności:

  - „zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1) 

  - „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” (B-3)

  - „zakaz wjazdu autobusów” (B-3a)

  - „zakaz wjazdu motocykli” (B-4)

  - „zakaz wjazdu motorowerów” (B-10)

  - „zakaz postoju" (B-35)

  - „zakaz postoju w dni nieparzyste” (B-37)

  - „zakaz postoju w dni parzyste" (B-38)

  - „strefa ograniczonego postoju” (B-39)

UWAGA : Jak widać nie ma w tym wykazie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”!!!  

  
POSIADACZU KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - TEN ZNAK ZAKAZU CIEBIE TEŻ DOTYCZY I OBOWIĄZUJE !!! 

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł., od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA KARTY PARKINGOWEJ

1) osoba niepełnosprawna o zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającea znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 
2) osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mającea znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Podobną kartę otrzymują również placówki pomagające niepełnosprawnym.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, a jeśli nie posiada on przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, tak aby wyeksponować zabezpieczenia karty oraz umożliwić odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

ZNAJOMOŚĆ TYCH TABLICZEK DO ZNAKÓW TEŻ POMOŻE UNIKNĄĆ MANDATÓW !!!

Poniższe tabliczki do znaków umieszczane pod znakami drogowymi porządkują sposób parkowania pojazdów w danym miejscu.

Tabliczki T-30 w Kielcach spotkamy np. na Placu Wolności czy ul. Ewangelickiej, gdzie obowiązuje parkowanie równolegle do krawędzi jezdni. Parkując pojazd w inny sposób powodujemy utrudnianie ruchu innych pojazdów, szczególnie szerszych ale przede wszystkim osobom pieszym.

Powyższe tabliczki T-25 i T-26 wskazują kierowcom precyzyjnie początek i koniec obowiązywania zakazów zatrzymywania się czy postoju. Jednak wielu z nich często ma problem z zapamiętaniem, która strzałka oznacza początek a która koniec obowiązującego zakazu ( chodzi o tabliczki T-25a i T-25c). Widać to szczególnie np. na ul. Piotrkowskiej, czy Kaznowskiego gdzie kierowcy notorycznie parkują w miejscu ich obowiązywania powodując zawężanie przejazdu i tworzenie się zatorów na drogach. Dopiero interwencje strażników udrażniają przejazd. Kierowcy otrzymują tam mandaty w wys. 100zł. plus 1 pkt karny. W przypadku ul. Piotrkowskiej rozwiązanie problemu znajduje się bardzo blisko, wystarczy wjechać na parking wielopoziomowy i oszczędności „w kieszeni” będą olbrzymie. Może warto o tym pamiętać!!!!

Tabliczkę T-26 można spotkać przed dworcem PKP na Placu Niepodległości, ale większość kontrolowanych tam kierowców w związku z nieprawidłowym parkowanie jest zaskoczona tym, co ona oznacza. Interwencje często kończą się, oprócz mandatu, odholowaniem auta na parking strzeżony!!! Dzieje się tak wówczas gdy zaparkowany pojazd utrudnia ruch innym uczestnikom ruchu drogowego lub zagraża ich bezpieczeństwu.

Tabliczki te umieszczane są w celu uporządkowania ruchu na drogach, a nie jako fantazja zarządzających daną drogą czy placem. Stosując się do tych znaków będzie się nam wszystkim zdecydowanie lepiej jeździć po wąskich i ciasnych uliczkach i placach naszego miasta.

 
PARKOWANIE NA DRODZE DLA ROWERÓW

Dla wielu kierowców drogi dla rowerów w Kielcach to wygodne miejsce do parkowania. Jak sama nazwa wskazuje mają one służyć tylko rowerzystom i ewentualnie pieszym, jeśli jest to droga pieszo-rowerowa. Drogi te są oznakowane poniższymi znakami pionowymi C-13 i jego kompilacjami oraz znakiem pionowym P-23. Często wyróżniają się też kolorem nawierzchni. Za parkowanie pojazdu na takiej drodze w najlepszym przypadku grozi mandat karny w wys. 100zł i 1pkt karny. W przypadku blokowania przejazdu pojazd może zostać odholowany!!! Parkujące pojazdy na drogach dla rowerów w Kielcach najczęściej patrole napotykają na ulicach Radiowej i Plantach. Pamiętajmy, że nowe prawo zakazuje również postoju samochodów na pasie ruchu dla rowerów !!!

KOMPILACJE ZNAKÓW C-13 I C-16

  - droga pieszo-rowerowa (piesi idą prawą stroną a rowerzyści jadą lewą stroną drogi)

  - droga pieszo-rowerowa (piesi idą lewą stroną a rowerzyści jadą prawą stroną drogi)

  - droga pieszo-rowerowa (piesi i rowerzyści poruszają się dowolną stroną drogi)

  - odwołania znaków 

PARKOWANIE NA CHODNIKU ODDZIELONYM PASEM ZIELENI OD JEZDNI 

 To kolejny przykład nieznajomości przepisów przez kierujących, który skutkuje otrzymywaniem mandatów karnych. W Kielcach najlepiej widać to na chodnikach przy placu targowym przy ul. Tarnowskiej. Dochodząc. Szczególnie we wtorki, piątki i niedziele chodniki są tam zastawione zaparkowanymi pojazdami. Kierowcy zapominają, że jazda wzdłuż po chodniku jest zabroniona, a w tym przypadku nie da się inaczej wjechać na chodnik. Ponadto pojazd należy zaparkować jak najbliżej krawędzi jezdni a uniemożliwia to pas zieleni. Masa całkowita pojazdu nie może ich przekraczać 2,5 tony. Dochodzi do tego utrudnianie ruchu pieszych, blokowanie przejścia i podstawa do nałożenia mandatu karnego podręcznikowa!!!. Za jego równowartość tj. 100zł można zrobić całkiem pokaźne zakupy, więc chyba lepiej zaparkować pojazd na parkingu przy placu czy dojść kawałek pozostawiając pojazd w miejscu dozwolonym niż wracając zastać blokadę na kole lub patrol SM, który wypisze nam mandat i uszczęśliwi obligatoryjnym punktem karnym !!!

Reasumując należy pamiętać, że jeśli chodnik jest oddzielony od jezdni pasem zieleni parkowanie pojazdu na nim jest zabronione !!!

WIEDZIAŁEŚ O TYM ? !!!

Samochód osobowy z tzw. „kratką” np. Seicento jest zarejestrowany jako ciężarowy. Przepisy zakazują parkowania takich pojazdów na chodnikach, mimo, że Seicento bez kratki może na nich parkować !!!

PARKOWANIE NA ZIELEŃCACH 

Parkowanie na zieleńcu to wykroczenie z art. 144 kw zagrożone mandatem karnym w wys. od 20 do 500zł. i jest ono przedmiotem prawie połowy interwencji zgłaszanych telefonicznie do dyżurnego SM przez mieszkańców Kielc. Problem dotyczy szczególnie osiedli. Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych nie tłumaczy kierowców niszczących zieleń miejską. Popularne „klepiska” same się nie tworzą !!! Jest to dzieło kierowców !!! Spółdzielnie czy zarządcy terenów zamiast przeznaczać znaczne kwoty na coroczne rekultywacje zajeżdżonych zieleńców mogłyby wykonać np. nowe place zabaw czy pomalować klatki schodowe.

PAMIĘTAJMY !!! JAK SAMI ZADBAMY, TAK KOŁO DOMU MAMY !!!

Mamy nadzieję, że lektura powyższego opracowania pozwoli pogłębić wiedzę kierowców korzystających na co dzień z kieleckich dróg. Wierzymy, że konsekwencją tego będzie uniknięcie niepotrzebnego stresu związanego z interwencją strażnika miejskiego.

Interwencją często kończącą się nałożeniem mandatu karnego co uszczupla niepotrzebnie budżet domowy kierowcy. Również zostanie swojego pojazdu z „żółtą niespodzianką” na kole nie jest dla kierowcy przyjemnością, bo poza unieruchomieniem pojazdu na czas przejazdu na miejsce patrolu, wiąże się to również z dolegliwością finansową w postaci mandatu karnego.

Pamiętajmy !!! Strażnicy miejscy interweniują wyłącznie w przypadkach łamania przez kierowców obowiązującego prawa !!! Przestrzegajmy przepisów Prawa o ruchu drogowym, a strażnicy miejscy będą mieli więcej czasu i możliwości wykazania się w innych obszarach związanych z ochroną porządku publicznego np. zwracanie uwagi na zakłócanie spokoju publicznego przed sklepami z alkoholem (co oczywiście też cały czas robimy).

Kierowco, zastanów się – ile czasu i pracy zajmuje strażnikom załatwianie …. interwencji drogowych rocznie. Gdyby ich było mniej ….

 

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj