Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Zgłoś sprawę

(Prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej)

Skargi i wnioski przyjmowane są w budynku Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3B. Pani Komendant Straży Miejskiej w Kielcach lub jej Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz innych sprawach we wtorki w godz. 13 - 15, bądź w każdy inny dzień po uprzednim ustaleniu terminu.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46). Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Skargi i wnioski składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres Straży Miejskiej w Kielcach.
W sprawie skarg i wniosków można również korespondować drogą internetową na powyższe adresy internetowe. 

Straż Miejska w Kielcach informuje, że nie przyjmuje i nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 735).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- żądania, którego dotyczy.

Jednocześnie informujemy, że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie. Dane te, nie są również ujawniane w trakcie prowadzonych przez strażników miejskich czynności kontrolnych.

Wskaż rodzaj zgłoszenia i uzyskaj informację, gdzie bezpośrednio możesz zgłosić interwencję.

Sprawy związane z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia prosimy zgłaszać na numer alarmowy 112.

Drogi

Miejski Zarząd Dróg

ul. J. Prendowskiej 7

25-395 Kielce

e-mail: boi@mzd.kielce.pl

Tel. 41 34 02 800

Bezpieczeństwo

Straż Miejska w Kielcach

ul. Ogrodowa 3B

25-024 Kielce

e-mail: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Tel. 986

Komunikacja

Zarząd Transportu miejskiego

ul. Głowackiego 4

25-368 Kielce

e-mail: ztm@ztm.kielce.pl

Tel. 41 343 15 93

Wodno-kanalizacyjne

Wodociągi Kieleckie sp. z o.o.

ul. Krakowska 64

25-701 Kielce

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

Tel. 41 365 31 00

Śmieci

Odpady komunalne na terenie Gminy Kielce

ENERIS Ochrona Środowiska

oraz

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o.

Zieleń miejska

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Sandomierska 249

25-330 Kielce

e-mail: sekretariat@zielen.kielce.pl

Tel. 41 333 50 61

Parkowanie

Straż Miejska w Kielcach

ul. Ogrodowa 3B

25-024 Kielce

e-mail: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Tel. 986

Zwierzęta

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

Tel. 41 36 76 730

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (PW - 2021)

Szukaj