Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Oferty pracy

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ LISTĘ OGŁOSZEŃ O PRACĘ

20.12.2023 - Aplikant (strażnik miejski) (do dnia 31.01.2024 r.)

20.12.2023 - Aplikant (strażnik miejski) (do dnia 31.01.2024 r.)

Wymagania konieczne
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) ukończenie 21 lat,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
9) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Straży Miejskiej pok. nr 14 lub przesłać pocztą na adres: Straż Miejska, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce, do dnia 31.01.2024 r. – liczy się data wpływu do sekretariatu Straży Miejskiej tj. 31.01.2024 r. do godziny 15.30.

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  3. Oświadczenie kandydata
  4. Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
  5. Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
  6. Informacja o wyniku naboru

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj