Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Patrol Eko

Image

Informacje o Patrolu EKO

Do priorytetowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej w Kielcach patroli ekologicznych należy kontrola stanu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach miasta, kontrola gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, stanu ochrony środowiska, przyrody itp.

Strażnicy podejmują w tym kierunku liczne skutkowe działania, na bieżąco analizując potrzebę interwencji w przypadku naruszenia norm prawnych wynikających z braku wypełniania ustawowych obowiązków ze strony właścicieli nieruchomości prywatnych, administratorów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zakładów i przypisanych własności dla Gminy Kielce bądź Skarbu Państwa.

CELE

W związku z wprowadzonym nowym systemem gospodarki odpadami, gdzie fundamentalną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów stało się, że gminy stały się właścicielem odpadów i zobowiązane zostały do ich odbioru, transportu i zagospodarowania strażnicy patroli ekologicznych „rozszerzyli” zakres swojego działania charakteryzujący się kompleksowością kontroli stanu sanitarno - porządkowego nieruchomości i prowadzoną na nich gospodarką odpadami.

Celem kontroli nieruchomości (prywatnych, wspólnotowych, gminnych) jest sprawdzenie, czy należycie są wykonywane obowiązki wynikające z treści obowiązujących ustaw oraz prawa miejscowego.

ZAKRES KONTROLI

W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy będą zwracać szczególną uwagę na postępowanie z wytworzonymi odpadami i nieczystościami.

Sprawdzeniu podlega więc posiadanie dokumentu zadeklarowanej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (deklaracja) i karty nieruchomości złożonej przez właścicieli i zarządców nieruchomości do Urzędu Miasta Kielce. Kontrolą objęte zostanie posiadanie umów bądź rachunków na wywóz nieczystości płynnych (nieruchomości nieskanalizowane). Ponadto strażnicy w trakcie prowadzonych czynności zwrócą uwagę m.in. na:

• czystość nieruchomości,

• czystości chodników (zaleganie błota, liści, śniegu) przylegających do granic nieruchomości,

• stan porządkowania miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymania tych miejsc w należytym

stanie sanitarnym,

• ilość osób zamieszkujących nieruchomość,

• właściwą segregację odpadów w przypadku zadeklarowania takiego sposobu gromadzenia odpadów,

• sposób utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.

SEGREGACJA ODPADÓW

Do selektywnego zbierania odpadów przeznaczone są pojemniki odpowiednio oznakowane zgodnie z wytycznymi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce. Pojemniki posiadają opis na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone oraz instrukcję jakie odpady należy wrzucać do danego pojemnika. 

Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

Ze względu na realia, m. in. związanie gmin umowami na wywóz odpadów, prawo przewiduje okres przejściowy, zanim nowe zasady zaczną funkcjonowaćw pełni. Gminy mają czas do połowy 2022 r. na wymianę pojemników na te we właściwych, czterech kolorach. Natomiast stare zasady segregacji będą obowiązywać do końca obowiązujących umów z firmami odbierającymi śmieci, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Image

WIADOMOŚCI Z PATROLU EKO

Nie ma już więcej wiadomości

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj