Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Rozporządzenia

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

 1. Ustawa o strażach gminnych z dnia 29.08.1997 r. ( tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 z późń. zm. );
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)z dnia 5 sierpnia 2010 r. ( tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 903);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)z dnia 17 grudnia 2009 r. ( tj. z dnia 21 lipca 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 1511);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich)z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2484);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1720);
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 713 z późń. zm. );
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 713 z późń. zm. );
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1732);
 9. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ( tj. z dnia 22 listopada 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 2418);
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 777);
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań strażyz dnia 12 listopada 2009 r. ( tj. z dnia 18 lipca 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 1502);
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnegoz dnia 17 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2026 z późń. zm.);
 13. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. ( tj. z dnia 1 marca 2021 r.; Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późń. zm. );
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 5 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2141 z późń. zm.);
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1108);
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnychz dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 611);
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowańz dnia 31 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1006);
 18. Ustawa kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. ( tj. z dnia 22 stycznia 2021 r.; Dz.U. z 2021 r. poz. 281 z późń. zm. );
 19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia tj. z dnia 1 marca 2021 r.; Dz.U. z 2021 r. poz. 457 z późń. zm. );
 20. Ustawa z 2008.11.21 o pracownikach samorządowych (tj. z dnia 14 czerwca 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj