Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Rozporządzenia

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

 1. Ustawa o strażach gminnych z dnia 29.08.1997 r.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 t.j.
 2.  Rozporządzeniesprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) z dnia 05.08.2010 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 903 t.j 
 3. Rozporządzeniesprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) z dnia 17.12.2009 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1511 t.j.
 4.  Rozporządzeniesprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności z dnia 18.12.2009 r. Dz.U.2009.220.1722      
 5.  Rozporządzeniesprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) z dnia 16.12.2009 r.  Dz.U.2009.220.1720 
 6. Rozporządzeniesprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) z dnia 28.07.1998 r. Dz.U.1998.112.713  
 7. Rozporządzeniesprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) z dnia 21.12.2009 r. Dz.U.2009.220.1733
 8. Rozporządzeniesprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposób informowania wojewody o tej współpracy z dnia 18.12.2009 r. Dz.U.2009.220.1732  
 9. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Dz.U.2018.1834 t.j.
 10. Rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) z dnia 11 czerwca 2014 r.Dz.U.2014.777
 11.  Rozporządzeniesprawie  zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży z dnia 12.11.2009 r. Dz.U.2017.1502 t.j. 
 12. Rozporządzeniesprawie wykroczeń,  za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 17.11.2009 r. Dz.U.2003.208.2026    
 13. Ustawa Praworuchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. Dz.U.2018.1990 t.j.art. 129(b), art. 129(e),  art. 129(f)
 14.  Rozporządzeniesprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 5 listopada 2019 r.Dz.U.2019.2141
 15. Rozporządzeniesprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) z dnia 18.12.1998 r. Dz.U.1998.161.1108  
 16. Rozporządzeniesprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych z dnia 01.04.2003 r. Dz.U.2003.65.611    
 17. Rozporządzeniesprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku  z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań z dnia 31.07.2009 Dz.U.2009.121.1006
 18. Ustawa kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r.(Dz.U. z 2019 r. poz. 821)
 19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz.U.2019.1120 t.j
 20. Ustawa z 2008.11.21 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016. poz. 902 t.j.);

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2021 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj