Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Regulamin monitoringu

ZAŁĄCZNIK

do zarządzenia nr 46/2019

Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach

z dnia 11.10.2019r.

w sprawie wprowadzenia

Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego

 Miasta Kielce

 

Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce

 

 § 1

 

CEL I PRZEZNACZENIE MONITORINGU MIEJSKIEGO

 

 1. Celem wykorzystania monitoringu wizyjnego miasta Kielc jest:

a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

b) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

c) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

d) utrwalanie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

e) przeciwdziałanie przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;

 § 2

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielc jest Komendant Straży Miejskiej w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Ogrodowa 3b.
 2. System Monitoringu Miejskiego składa się z następujących elementów:

                a) kamery rejestrujące,

                b) urządzenie rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo,

                c) monitory,

                d) urządzenia rejestrujące (macierze),

                e) stacje operatorskie.

 1. Prowadzenie obserwacji odbywa się w siedzibie Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce znajdującego się  na ul. Ściegiennego 8 (Stadion Korony Kielce) oraz w pomieszczeniu dyżurnego Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowa 3b w Kielcach. Pomieszczenia monitoringu zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Obserwatorami monitoringu miejskiego są pracownicy Straży Miejskiej Kielc oraz osoby do tego celu upoważnione.
 3. Obserwator  monitoringu z przeprowadzonych obserwacji i stwierdzonych wykroczeń dokonuje  adnotacji w „Elektronicznym Systemie Wspomagania CZK/SM DART”, notatce urzędowej.
 4. Dane pozyskane z obserwacji monitoringu można udostępnić uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań (np. policji, sądom, prokuratorom itp.) tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku.
 5. Udostępniane dane zapisuje się na elektronicznych nośnikach informacji i wydaje się za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przekazywanie danych odbywa się tylko i wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 6. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielc” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Dopuszcza się możliwość obserwacji  „online”  w siedzibie Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielc  przez uprawnione służby, fakt taki musi zostać odnotowany w Rejestrze Wykorzystania Materiałów, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Rejestracji i zapisaniu materiału podlega tylko obraz.
 9. Monitoring Wizyjny Miasta funkcjonuje całodobowo.
 10. Zarejestrowany obraz przechowywany jest na macierzach dyskowych zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.
 11. Dane zarejestrowane za pomocą monitoringu nie są profilowane.
 12. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 § 3

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Informacja o monitoringu  na terenie miasta zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.
 2. Tablice informacyjne o stosowaniu monitoringu są dostępne przed wejściem / wjazdem w obszar obserwowany, a wzór tablic stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem strazmiejska.kielce.pl oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3b, jak również w siedzibie Urzędu Miasta Kielce pod adresem Rynek 1.

 § 4

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 

 1. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniach rejestrujących:

a) dane identyfikacyjne (nr rejestracyjny pojazdu, nr boczny pojazdu),

b) wizerunek osoby.

 § 5

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj