Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Patrol Eko na wydarzeniu „Dary Świętokrzyskich Lasów”

W niedzielę 18 września na Stadionie Leśnym w Kielcach odbyła się VIII edycja wydarzenia promocyjno – edukacyjnego „Dary Świętokrzyskich Lasów”, zorganizowana przez Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska” oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

Piknik miał na celu promocję skarbów i darów natury, które można znaleźć w świętokrzyskich lasach.

Jednym z wystawców było nasze stoisko edukacyjno - profilaktyczne.

 

Ważne:

Strażnik miejski może podjąć interwencję związaną ze szkodnictwem leśnym.

- Art. 151 k.w. - Niedozwolony wypas

Zadaniem artykułu 151 kodeksu wykroczeń jest ochrona gruntów leśnych lub rolnych przed niedozwolonym wypasem.

 

- Art. 153 k.w. – Zbieranie płodów leśnych

Zadaniem artykułu 153 kodeksu wykroczeń jest ochrona lasu przed szeroko rozumianym szkodnictwem. W lasach zabrania się m. in. zanieczyszczenia gleby i wód, zaśmiecania, rozkopywania gruntu, niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, niszczenia znaków i tablic, zbierania płodów runa leśnego
w oznakowanych miejscach zabronionych, rozgarniania i zbierania ściółki, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

 

- Art. 154 k.w. – Naruszenia gruntów

Zakazane jest wydobywanie piasku, marglu, żwiru, gliny, torfu, niszczenia lub uszkadzania urządzeń służących do utrzymania zwierząt lub ptaków, kopania dołów lub rowów.

 

- Art. 157 k.w. – Nieopuszczenia gruntów

Sprawcą wykroczenia będzie osoba, która nie ma prawa przebywania w lesie i mimo wezwania do opuszczenia, nie opuści wskazanego miejsca.

 

- Art. 161 k.w. – Naruszenie zakazu wjazdu pojazdem do lasu

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

 

- Art. 162 k.w. – Zanieczyszczanie i zaśmiecanie lasu

Artykuł 162 kodeksu wykroczeń ma zadanie należytej ochrony lasu przed szkodnictwem
w postaci zanieczyszczania i zaśmiecania oraz działaniami niezgodnymi
z zakresem gospodarki leśnej.

 

- Art. 166 k.w. – Puszczanie w lesie psa

Zgodnie z artkułem „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi
z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

 

Strażnik miejski wobec powyższych wykroczeń może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj