Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Straż Miejska w Kielcach 
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskiej w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Dostępny jest równiez panel z opcjami dostępności wraz z klawiaturą ekranową i sekcja umożliwiającą czytanie głosowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, pisząc na adres e-mail: admin@strazmiejska.kielce.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /+48/ 41 368-29-32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce

Budynek zlokalizowany w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3B posiada wejście główne do którego można się dostać wprost z poziomu terenu.

Do budynku prowadzi 1 wejście.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście zabezpieczone domofonem otwierane przez dyżurnego lub operatora monitoringu. Na budynku zainstalowany jest monitoring.
W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i niektórych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj