Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku
KLAUZULA RODO

 „Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych”
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r. poz. 125).

Administratorem Pani/PanaDanych Osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Kielcach
z siedzibą:
Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3b
25 -024 Kielce
Sekretariat: (41) 344-22-40 Fax: (41) 361-18-13
e-mail:   sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Olbratowski
Dane teleadresowe:
Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3b
25 - 024 Kielce

Straż Miejska wykonując zadania w zakresie ochrony porządku publicznego gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 928 ze zm.).

Zbieranie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jest niezbędne do:

 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności rozpoznawaniu, zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • w procesie rekrutacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • na podstawie wniosku od właściwego organu do otrzymania danych osobowych,
 • na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • w procesie rekrutacji od osoby, której dane dotyczą gdy ta wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest:

 • obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
 • dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe przetwarzane przez Straż Miejską przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj